Najčastejšie otázky a naše odpovede

1. Na čo slúži DARUJME?

Projekt DARUJME vznikol, aby uľahčil neziskovým organizáciám prijímanie darov v online priestore. Ide o DRM (Donor Relation Management) systém, ktorý integruje online platby, databázu, emailingový a newslettrový systém.     

2. Čo získame, ak sa rozhodneme používať DARUJME?

Používaním systému získate možnosť prijímať dary priamo na vašej webovej stránke. Už žiadne uhýbanie na iné darcovské portály, kde sa váš darca stratí v spleti iných výziev a je vyrušovaný záplavou iných linkov a banerov.

Darca má možnosť vybrať si spôsob platby, ktorý mu najviac vyhovuje. Môže darovať platobnou, alebo kreditnou kartou, použitím platobného tlačidla niektorej z bánk, či vlastným prevodom z účtu.

Darca si dokonca môže zvoliť, či chce darovať jednorazovo alebo pravidelne, mesačne. A ak stojíte, sadnite si! Systém vám dokonca umožňuje, po dohode s darcom, výšku pravidelného daru plateného kartou zvýšiť

Naviac, skúsenosť darcu pri procese darovania je výhradne skúsenosťou s vašou organizáciou. Dokážete si dokonale prispôsobiť tak darcovský formulár, ako aj ďakovný email či ďakovnú stránku, ktorá sa zobrazí po zaplatení daru.

No to nie je všetko! Súčasťou DARUJME je prehľadný DRM (Donor Relations Management) systém, ktorý zabezpečí, že darca dostane automaticky ďakovný email vo vašom dizajne, z vašej adresy a s vaším vlastným textom. Informácia o darcovi sa uloží vo vašej databáze, ktorá je tiež súčasťou systému. V nej si môžete dopĺňať údaje alebo vďaka prepojeniu na MailChimp s vašimi darcami osobne pravidelne komunikovať. Prehľadné štatistiky sú samozrejmosťou.

3. Ok, máte našu pozornosť. Ale čo nás to bude stáť?

Systém DARUJME úzko spolupracuje s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk. Vďaka nej, je prevádzka DARUJME extrémne nízko nákladová. 

Pre organizácie zaregistrované po 1.4.2016 sú dary spoplatnené 3,9 % z ich výšky. Tento poplatok odzrkadľuje reálne prevádzkové náklady a sú v ňom zahrnuté aj poplatky bankám a kartovým spoločnostiam. Žiaden paušál či mesačné poplatky organizácie neplatia. Systém tak funguje na jednoduchom princípe "Pay-As-You-Go". Poplatky vyúčtujeme a fakturujeme štvrťročne. 

Ponuka nadštandardných služieb

Ako nadštandardnú službu ponúkame základné nastavenie vašej prvej prvej darovacej stránky. Táto služba je vhodná pre organizácie, ktoré nemajú kapacitu (alebo schopnosti) nastaviť si darovaciu stránku a to ani po absolvovaní školenia. Služba je spoplatnená sumou 99€ a v rámci nej získate:

 • Nastavenie darovacej stránky v dizajne kompatibilnom s vizuálnou komunikáciou vašej organizácie (farby a obrázky)
 • Copywriting (napísanie textov) pre darovaciu stránku, ďakovné stránky (zvlášť v prípade úspešnej či neúspešnej platby) a ďakovných emailov. Môžete si vybrať či bude stránka vytvorená v slovenskom alebo anglickom jazyku (žiaľ s nemčinou ani maďarčinou vám nedokážeme pomôcť). 
 • Otestovanie darovacej stránky a odovzdanie stránky do užívania spolu s inštrukciami na jej implementovanie a používanie.

Prípadné ďalšie exotické či nadštandardné požiadavky nad rámec bežnej prevádzky sú spoplatnené sumou 20€/h a v prípade, že je potrebný zásah technikov (napr. vytvorenie vlastnej na mieru šitej darovacej stránky a podobne) je to 30€/h.

Poplatky zabezpečujú trvalú udržateľnosť systému DARUJME a akýkoľvek "profit" je v plnej miere investovaný do prevádzky systému a jeho vylepšovania.

4. Online platby, online databáza... Je to bezpečné?

Dnes iba organizácia, ktorá zaspala v minulom storočí, nemá svoju databázu online. Takéto databázy totiž umožňujú ľahkú previazanosť s inými online službami ako sú newsletter, automatické feedovanie dát do databázy, previazanie so sociálnymi sieťami, vzdialený prístup a podobne.

Samozrejme, celý proces darovania, ako aj prístup do databáz je niekoľkonásobne chránený. Platby v online priestore sú dnes už bežnou vecou a využíva ich množstvo internetových obchodov či zľavových portálov. 

5. Môže DARUJME používať akákoľvek organizácia?

DARUJME sme budovali s cieľom pomôcť poctivým, slušným a transparentným organizáciám prekonať obrovskú bariéru, ktorou implementácia e-commerce prvkov je. Ak k takýmto organizáciám patríte, nebudete mať so získaním práva používať DARUJME problém. 

DARUJME slúži organizáciám ktoré:

 • sú neziskové (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond a podobne);
 • majú vlastnú webovú stránku (doména 2. úrovne – nazývaná tiež doménové meno, napr.: www.cpf.sk);
 • súhlasia s Kódexom užívateľa DARUJME;
 • každoročne na svojom webovom sídle zverejňujú výročnú správu (ktorej súčasťou je podrobný prehľad činnosti, informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami a prípadne výrok audítora a finančná uzávierka - odporúčanie čo by mala VS obsahovať)*;
 • existujú aspoň dva roky a sú vedení v zozname prijímateľov podielu 2% z dane*.
* V prípade, že organizácia existuje menej ako dva roky (a tým pádom nemá ani vydanú výročnú správu) môže požiadať o výnimku. V takom prípade:

 • predloží čo najpresvedčivejšie referencie o svojej činnosti alebo o štatutároch organizácie od iných známych organizácií alebo osobností tretieho sektora;
 • Rada projektu pri hlasovaní o takejto výnimke musí rozhodnúť jednohlasne a nie väčšinovo;
 • v prípade negatívneho rozhodnutia o výnimke Rada neinformuje záujemcu o dôvodoch zamietnutia;
 • po ukončení kalendárneho roku sa záujemca, ktorému bola udelená výnimka zaviaže zverejniť výročnú a finančnú správu najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku a potom každoročne podľa Pravidiel používania DARUJME.

DARUJME nieje určené pre: 

 • politické a odborové organizácie; 
 • organizácie, u ktorých dominuje komerčná a obchodná činnosť bez preukázateľne prevažujúcich charitatívnych či iných verejnoprospešných cieľov alebo aktivít.

Žiadosť o používanie systému DARUJME schvaľuje Rada projektu.

6. Na aký druh platieb je DARUJME určené?

DARUJME je určené výlučne na prijímanie darov. Organizácie by ho nemali používať na:
účastnícke poplatky za semináre, workshopy či iné podujatia,
vstupné na koncerty či iné predstavenia,
predaj tovaru či služieb.

V prípade, že máte pochybnosti, či je DARUJME vhodné pre ten ktorý prípad, prosíme kontaktujte nás.

7. Čo presne myslíte pod podmienkou neznevýhodnňovania akejkoľvek skupiny občanov?

Každá organizácia, ktorá používa systém DARUJME pre prijímanie darov sa zaväzuje dodržiavať kódex používateľa systému. Ten mimo iného hovorí "Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.


Inými slovami to znamená, že organizácie používajúce DARUJME na prijímanie darov nemôžu žiadnym spôsobom svojimi cieľmi a konaním znevýhodňovať či diskriminovať rôzne menšiny napríklad na základe veku, rasy, pohlavia, etnicity, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženského presvedčenia a i.


Ak organizácia poruší niektorý z bodov Kódexu používateľa systému, môže jej Rada projektu zrušiť registráciu a zamedziť tak prístup a používanie systému DARUJME. Takéto rozhodnutie musí Rada projektu prijať jednomyselne. 

8. Potrebujeme mať povolenú verejnú zbierku, aby sme mohli používať DARUJME?

Nie. Prijímanie darov cez systém DARUJME nepodlieha povinnosti registrovania verejnej zbierky. 

V prípade, ak mimovládna organizácia oslovuje širokú verejnosť v rámci svojich fundraisingových aktivít s cieľom podpory organizácie ako takej, t.j. nesnaží sa získať podporu na presne vymedzený verejnoprospešný účel použitia prijatých finančných prostriedkov, iba podpora organizácie vo všeobecnosti, organizácia nepotrebuje na takéto aktivity schválenie verejnej zbierky.

Dary prijímané cez systém DARUJME sú jasne identifikovateľné ako dobrovoľný dar a systém dokáže vygenerovať aj darovaciu zmluvu. 

9. Ako vzniklo DARUJME?

Inšpiráciou nám bol partnerský Darujme.cz ako aj iné podobné darcovské platobné brány napr. v USA či Veľkej Británií. Projekt DARUJME v jeho slovenskej podobe vymyslela a prevádzkuje nezisková organizácia Centrum pre filantropiu. Jeho kódy ako aj pekný obal vznikali na klávesniciach, serveroch a monitoroch firiem Backbone a BlueTuna. 

DARUJME by však vôbec nevzniklo, ak by sa ho nerozhodli finančne podporiť CEE Trust a Nadácia otvorenej spoločnosti. DARUJME funguje aj vďaka podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prosíme, myslite na ne pri každom dobrom pocite, ktorý pri získaní nového daru budete mať :)

Kľúčovým partnerom zabezpečujúcim nielen celý platobný mechanizmus ale aj "hostovanie" nášho systému je darcovský portál Ľudia Ľuďom.

10. Čo má spoločné portál ĽudiaĽudom.sk s darcovským systémom DARUJME?

DARUJME je komplexný online DRM (Donor Relationship Management) systém umožňujúci neziskovým organizáciám prijímať dary, používať databázu darcov a komunikovať s darcami. Pri tvorbe riešenia sme sa rozhodli ako platobný kanál použiť už existujúcu infraštruktúru darcovského portálu ĽudiaĽuďom, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia ĽudiaĽuďom, n.o.. Výhodou tohto riešenia bola rýchlejšia a efektívnejšia implementácia, zníženie prevádzkových nákladov ako aj prepojenie so silnou značkou akou je portál LudiaLudom.sk.

11. Prečo je potrebné vytvoriť si profil na LudiaLudom.sk?

Keďže používame darcovský portál Ludialudom.sk ako platobného partnera, je potrebné, aby si každá organizácia, ktorá chce používať DARUJME, zriadila profil prijímateľa na www.ludialudom.sk. Bez vytvorenia profilu organizácie by sme nedokázali spracovať platby určené vašej organizácii. 

Ak by ste mali akýkoľvek problém s procesom registrácie na www.ludialudom.sk ozvite sa nám, radi vám s tým pomôžeme a poradíme.

12. Ako je to s MailChimp? Aké sú jeho výhody?

Mailchimp je podľa nás jednou z najlepších aj najjednoduchších masemailových a newsletterových služieb na svete. Ich rozhranie je prehľadné, emaily od nich nekončia v "spame", pravidelne svoj systém zdokonaľujú. Naviac zadarmo ponúka objem zaslaných emailov, ktorý bude väčšine slovenských neziskoviek bohato stačiť. 

Preto sme sa rozhodli prepojiť API rozhrania DARUJME s MailChimpom. Postup, ako si vytvoriť konto na MailChimpe a ako vložiť príslušné kľúče do nášho systému, nájdete v užívateľskej príručke. V prípade nejasností nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Prepojenie na MailChimp však nie je povinné. Môžete sa rozhodnúť Newsletter nepoužívať vôbec, prípadne si exportovať údaje z databázy do excelu a ten zas naimportovať do iného systému. Radi tiež implementujeme prepojenie na ďalšie Newslettrové služby, ak o to bude dostatočný záujem. Stačí sa ozvať.

13. Čo znamená "DRM"?

Skratka DRM pochádza z označenia Donor Relationship Management čo v preklade znamená spravovanie vzťahu s darcami. V komerčnom svete je známejšie označenie Customer Relationship Management (CRM), no vo svete neziskovom sa darca nerovná zákazníkovi. 

Nekupuje si totiž tovar ani službu, ale venuje svoje financie na dobročinný účel a odmenou by mu, okrem dobrého pocitu, mala byť aj dobrá starostlivosť zo strany obdarovanej organizácie (ďakovný list či email, informovanie o aktivitách organizácie, zverejňovanie výročnej správy, či dokonca ponuka zapojiť sa do aktivít organizácie aj inak ako "iba" finančným darom).

DRM informačné systémy umožňujú zvyšovať efektivitu komunikácie s darcom. Tým, že sú informácie o darcovi uložené v bezpečnej a k užívateľovi priateľskej databáze, vie organizácia presne a rýchlo reagovať, komunikovať a informovať o najnovších udalostiach či o projektoch, ktoré by darcu mohli zaujímať. DRM nie je určený ani tak na zvyšovanie počtu darcov, ako skôr na zvyšovanie spokojnosti a udržiavanie kontaktov s už existujúcimi darcami.

14. Ako by mala vyzerať naša výročná správa?

Rada projektu DARUJME nemá exaktné požiadavky na to, ako presne má vaša výročná správa (VS) vyzerať. Pri posudzovanie žiadostí sa zaoberá hlavne tým, či VS ponúka verejnosti dostatočný transparentný prehľad o fungovaní organizácie. 

Súčasťou VS by mal byť podrobný prehľad činnosti za uplynulý rok, informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami (odporúčame zverejniť finančnú uzávierku), mená štatutárov organizácie a prípadne výrok audítora. 

Ako návod vám môže poslúžiť tento dokument.

Niektoré právne formy mimovládnych nezikových organizácií majú vypracovanie a zverejňovanie výročnej správy určené priamo zákonom (§ 34 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach, § 25 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a § 33 a 34 zákona 213/1997 o neziskových organizáciách).

15. Potrebujeme kvôli DARUJME samostatný účet v banke?

Nie. Peniaze budú chodiť na bankový účet, ktorý si v nastaveniach (na webe partnera projektu - Ľudia Ľuďom) zvolíte. Získané financie sa posielajú spravidla každé dva týždne a platba zahŕňa peniaze prijaté na účet v období od posledného prevodu po deň nadchádzajúceho prevodu. O uskutočnení prevodu obdržíte informáciu na emailovú adresu použitú v nastaveniach na strane Ľudia Ľuďom.  

16. Je systém Darujme priateľský k mobilom?

Pri budovaní systému sme sa rozhodli vynechať Flash a tak všetky časti - od widgetu, cez darovaciu stránku až po samotnú platbu môžete vykonať tak na počítači, ako aj na tablete či mobile. Áno, aj na zariadeniach Apple, ktoré tak tvrdohlavo bojkotujú Flash :)

Keďže svet (aj ten neziskový) očakáva rozmach mobilných platieb, budeme sa v ďalších krokoch venovať prepájaniu DARUJME s takýmito systémami. Ak sa teda jedného dňa odhodláte spustiť mobilnú verziu vašej webovej stránky, DARUJME bude na to pripravené...

17. Máme ďalšie otázky...

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať!

18. Nemôžem sa prihlásiť, zabudol/zabudla som heso

V prvom rade treba povedať, že prihlásiť sa do administračnej zóny na adrese moje.darujme.sk môžu iba administrátori z organizácií, ktorým bolo aktivované ich administračné rozhranie. Ak ste organizácia ktorá sa u nás registrovala, no nedošlo ešte k aktivovaní vášho profilu, prihlásiť sa nemôžete.

V prípade, že ste zabudli heslo, môže vám ho obnoviť iný admin z vašej organizácie (ak máte vytvorených viacero adminov), alebo kontaktujte nás.

Darcom sa profily nevytvárajú a teda tí sa do systému prihlásiť nemôžu. Ak ste darca/darkyňa a chcete zistiť viac o svojich daroch či vykonať v nich zmenu, je potrebné kontaktovať priamo organizáciu, ktorú podporujete a ona je povinná reagovať a vyjsť vám v ústrety. V prípade ďalších otázok čo problémov nás neváhajte kontaktovať.

19. Chcem upraviť či zrušiť môj pravidelný dar kartou

V prípade že podporujete niektorú organizáciu pravidelným darom kartou (kreditná alebo platobná karta) a chcete túto podporu prerušiť, zrušiť či zmeniť jej výšku, odporúčame Vám sa v prvom rade obrátiť sa priamo na vami podporenú organizáciu, ktorá vám určite vyhovie. 

Pravidelný dar môžeme, ako prevádzkovateľ systému, zrušiť aj my, no sme oveľa radšej, ak komunikácia prebieha priamo medzi darcom a obdarovanou organizáciou. V prípade otázok či podnetov nám neváhajte napísať .

Projekt podporujú

Nadácia otvorenej sposločnosti - Open society foundation Ľudia ľudom sk

  S láskou zo Slovenska — CPF + BACKBONE, powered by ĽudiaĽuďom.sk