Kódex používateľa systému

 

Individuálne darcovstvo je dobrovoľným vzťahom medzi darcom a mimovládnou neziskovou organizáciou (MNO). Je založený na dôvere v správne a účelné použitie finančného daru, ktorý darca organizácii poskytol. Pre posilnenie dôvery tohoto vzťahu prehlasujeme, že každý darca má nárok na následujúce práva a informácie:  

1.Darca bude informovaný o poslaní a práci neziskovej organizácie, o účele, na ktorý bude dar použitý a o spôsobilosti organizácie využiť dar účelne v súlade s jej poslaním.  

Darcom sú k dispozícii pracovníci neziskovej organizácie alebo dokumenty v tlačenej či elektronickej podobe, ktoré mu poskytnú informácie o podstate činnosti neziskovej organizácie a o jej cieľoch, vo forme stanov či iných zakladacích listín a výročných správ. Tieto informácie sú zverejnené v jasnej, zrozumiteľnej a prístupnej forme ideálne na internetovej stránke MNO. Rozsah podávaných informácii musí byť dostačujúci pre to, aby bol darca schopný vytvoriť si jasnú predstavu o oblasti, v ktorej nezisková organizácia pôsobí a o účele, na ktorý bude dar použitý. Spôsobilosť napĺňať svoje poslanie, dokladá nezisková organizácia napríklad zverejňovaním výročných a finančných správ alebo nezávislého auditu. 

2.Darca bude informovaný o ľuďoch pôsobiacich vo vedení MNO. Taktiež má právo očakávať, že je  daná organizácia spravovaná zodpovedne, nezávislo a efektívne. 

Práca neziskovej organizácie je transparentná, darca má právo vedieť, s kým komunikuje a akú funkciu dotyčný zastupuje. Musí byť zverejnená jasná organizačná štruktúra, vrátane personálneho obsadenia vrcholných orgánov a ich prípadných zástupcov. Rozhodovanie o práci neziskovej organizácie je nezávislé a nieje ovplyvnená vonkajšími tlakmi (firiem, štátnych inštitúcii, iných neziskových organizácii apod.). 

3.Darca má prístup k aktuálnym výročným a finančným správam organizácie.  

MNO každoročne zverejňuje výročnú správu s výsledkami hospodárenia a to v zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme, ideálne na svojich webových stránkach. MNO zaručuje, že svoje účtovníctvo je vedené v súlade s platnými zákonmi a predpismi a finančné zdroje nepochádzajú od organizácii, ktoré svojim jednaním idú proti poslaniu neziskovej organizácie. 

4.Pokiaľ darca daruje financie na ním určený účel, na tento účel by mali byť aj použité.  

Darca bude mať istotu, že žiadosť o dar je zároveň prísľubom efektívneho a účelného využitia daru a tiež schopnosti realizovať účel, na ktorý MNO podporu žiadala. Nezisková organizácia sa zaväzuje, že práca, na ktorú žiada podporu, bude realizovaná. Na požiadanie vystaví nezisková organizácia darcovi potvrdenie o využití daru na konkrétny účel v darovacej zmluve nebo v potvrdení o prijatí daru. 

5.Darca obdrží zodpovedajúce poďakovanie.  

Darca obdrží zodpovedajúce poďakovanie a organizácia bude darcu informovať o tom, akým spôsobom získané prostriedky využije alebo využila. Rozsah a forma poďakovania bude zodpovedať všeobecne prijímaným pravidlám slušného správania. 

6.Darca bude mať istotu, že s ním, zo strany neziskovej organizácie, bude zaobchádzané profesionálne a v súlade s pravidlami slušného správania a žiadosť o dar, žiadosť o udelenie súhlasu so zvýšením daru, a informácia o jeho využití, bude podaná jasným, zreteľným a nemätúcim spôsobom.  

Neziskové organizácie usilujú o nadviazanie a upevňovanie priateľského a rovnocenného vzťahu s darcom, ale i s ostatnými neziskovými organizáciami. Žiadosť o dar , žiadosť o udelenie súhlasu so zvýšením daru a informácia o jeho prípadnom využití musí byť napísaná alebo prednesená jasne, zreteľne a nemätúcim spôsobom. V žiadosti o dar alebo v žiadosti o udelenie súhlasu so zvýšením daru by nemalo byť nikde uvedené, že dar alebo zvýšený dar môže byť použitý i na úplne iný účel, než na aký bol pôvodne žiadaný. Nezisková organizácia nebude darcu svojou žiadosťou uvádzať do omylu. V prípade ak darca udelí súhlas so zvýšením daru poskytovaného v neziskovej organizácii, nezisková organizácie sa zaväzuje nekonať v rozpore s udeleným súhlasom a zvýšiť dar o sumu, na ktorej zvýšenie dal darca súhlas.   MNO bude darcu informovať, na aký účel bude využitý prípadný finančný prebytok získaný žiadosťou o dar, ak je ten žiadaný na konkrétny ohraničený účel. Nezisková organizácia bude darcu informovať tlačovou správou, tlačeným alebo elektronickým spravodajcom, zreteľnou informáciou vo výročnej správe organizácie, listom alebo e-mailom. Pokiaľ je apel na venovanie daru jasne cielený, MNO zabezpečí, že bude komunikovať iba s potenciálnymi darcami, ktorí sú schopní pochopiť zmysel a účel darcovstva. 

7.Darca bude mať istotu, že bude s jeho osobnými údajmi a informáciami, týkajúcimi sa daru, zaobchádzané v súlade so zákonom.  

Nezisková organizácia sa v prvom rade, zaväzuje zaregistrovať databázu darcov na Úrade na ochranu osobných údajov a údaje o darcoch zabezpečiť proti úniku. Nezisková organizácia prehlasuje, že pozná zákon o ochrane osobných údajov a že všetky organizáciou získané údaje sú v súlade so zákonom. Kontaktné a osobné údaje darcov neposkytujeme tretím stranám bez súhlasu darcu. Pokiaľ MNO na účel informovania darcu využíva služby externých firiem, zaručuje, že majú v zákonnom poriadku všetky doklady týkajúce sa nakladania s kontaktnými údajmi darcov. 

8.Darca má právo žiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databáz, ktoré nezisková organizácia využíva na informovanie darcu, a istotu, že to nezisková organizácia bezodkladne vykoná.  

Akonáhle darca neziskovú organizáciu požiada o vymazanie svojich osobných údajov z databázy (písomne, e-mailom, telefonicky), MNO vymaže, bez odkladu, všetky osobné údaje darcu v databáze darcov a nebude ho už kontaktovať. 

9.Darca má možnosť klásť otázky týkajúce sa poskytnutého daru a práce neziskovej organizácie a istotu, že na ne obdrží rýchlu, pravdivú, úplnú a otvorenú odpoveď. 


10.Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov. 

Ku kódexu sa nemôžu prihlásiť a DARUJME používať organizácie, ktoré propagujú rasovú a náboženskú neznášanlivosť alebo sa svojimi cieľmi snažia dosiahnuť znevýhodnenie rôznych menšín a to napríklad na základe veku, rasy, pohlavia, etnicity, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženského presvedčenia a i..


 

Kódex bol aktualizovaný 1. 8. 2013, verzia 1.2

Projekt podporujú

Nadácia otvorenej sposločnosti - Open society foundation Ľudia ľudom sk

  S láskou zo Slovenska — CPF + BACKBONE, powered by ĽudiaĽuďom.sk